EN TH
เข้าสู่ระบบ

THIP

Thailand Hospital Indicator Program

ระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล

เข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก
THIP Today
Knowledge
Benchmarking
Download
เกี่ยวกับ THIP

THIP คือ?

เครื่องมือเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล

THIP สนับสนุน

ให้เกิดการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ และไว้วางใจได้ด้วยมาตรฐาน HA

THIP
"มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานพยาบาลใช้ประโยชน์จากการเปรียบเทียบตัวชี้วัด (benchmarking) ในการ ยกระดับผลลัพธ์ขององค์กร พัฒนาตัวชี้วัดเปรียบเทียบสำหรับสถานพยาบาลในประเทศไทยที่จะเป็นเครื่องมือ ชี้ทิศทางและเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ พัฒนาองค์ความรู้จากการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และพัฒนากลไก เครื่องมือเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล"
533
โรงพยาบาลสมาชิก
215
ตัวชี้วัด
15
รูปแบบรายงาน
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ THIP