เข้าสู่ระบบ
ขั้นตอนและวิธีการสำรวจความชุกแผลกดทับ (CG0103)
เอกสารแนวทางการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด CG0103 (อัตราความชุกของแผลกดทับ) เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง ตรงกัน สามารถสะท้อนระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)