เข้าสู่ระบบ
เคล็ดลับขยับคุณภาพ Benchmarking ด้วย THIP
“ตัวชี้วัดมีไว้ใช้ ไม่ได้มีไว้โชว์” เมื่อเราพิจารณาตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อ ใช้ในการเปรียบเทียบ ให้เหมาะสมกับภาระงาน นํามาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ให้เป็นจึงเกิด “คุณค่า คุณภาพ และคุณธรรม”