เข้าสู่ระบบ
กลไกการเทียบเคียงเพื่อยกระดับคุณภาพสู่ความปรกติใหม่
การใช้สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ เป็นส่วนที่ สำคัญยิ่งส่วนหนึ่งของระบบการวัด วิเคราะห์และปรับปรุง
ผลการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่อิง ข้อเท็จจริงของโรงพยาบาล เป็นองค์ประกอบที่นำไปสู่
การใช้เครื่องมือของการพัฒนาคุณภาพอื่น เช่นกระบวนการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนา หรือ benchmarking ในการค้นหา
และระบุโอกาสในการปรับปรุง รวมถึงค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีกว่าหรือดีที่สุด(best practice) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย ผู้ใช้บริการ ยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงพยาบาล การใช้สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบยังเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ช่วยแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลสามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ท้าทายแต่เป็นไปได้ตลอดจนระบุถึงความเป็นเลิศ (excellence) ของโรงพยาบาล และเช่นเดียว กับการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ทีมงาน THIP มีการทบทวน
การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้ THIP สามารถสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ให้ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งคุณภาพของรายการตัวชี้วัด ความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ และขีดความสามารถในการประมวลผล
a-w thip proof-5.pdf 151 MB