เข้าสู่ระบบ
เอกสารประกอบการสอนหลักสูตร การใช้งานระบบสารสนเทศเปรียบเทียบ วัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล ขั้นพื้นฐาน (Thailand Hospital Indicator Program: THIP)