เข้าสู่ระบบ
วีดีโอประกอบการสอน THIP 2-4 ธันวาคม 2563
หลักสูตร การใช้งานระบบสารสนเทศเปรียบเทียบ
วัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล ขั้นพื้นฐาน
(Thailand Hospital Indicator Program: THIP)
เนื้อหาสิทธิ์การกอก การส่งข้อมูล การวิเคราห์ข้อมูล และการนำไปใช้ประโยชน์

นพ.ทรนง พิลาลัย
อ.สงวน แก้วขาว

https://youtu.be/JAL_flMf00s