EN TH
เข้าสู่ระบบ
วีดีโอสื่อการสอนการใช้งานโปรแกรมความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม THIP
วีดีโอสื่อการสอนการใช้งานโปรแกรมความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม THIP
เป็นการใช้งานระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาลขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ได้แก่ ผู้บันทึก ผู้ส่ง ผู้วิเคราะห์ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเปรียบเทียบของสถานพยาบาลสมาชิก
ลิงก์  https://halearningonline.ha.or.th/lesson.php?id=60