EN TH
เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดโครงการ THIP
เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลโครงการฯ และรวบรวมข้อมูลเสียงสะท้อนจากโรงพยาบาลสมาชิกซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม THIP ให้ตอบสนองต่อการใช้งานของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น สถาบันจึง ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามการใช้ประโยชน์ตัวชี้วัดจากโครงการ THIP จากหน่วยงานของท่าน โดย scan QR Code ด้านล่าง เพื่อตอบแบบสอบถามออนไลน์ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563