EN TH
เข้าสู่ระบบ
ผลการตัดสินการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพโดยใช้การเทียบเคียงตัวชี้วัด โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพโดยใช้การเทียบเคียงตัวชี้วัด โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP)
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
           สถาบันได้มีคำสั่งที่ ๐๐๖๘/๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานการพัฒนาคุณภาพโดยใช้การเทียบเคียงตัวชี้วัด ประจำปี ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดตามเกณฑ์พิจารณาตัดสิน และมีมติการตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลในการประชุมวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  จำนวน ๖ ผลงาน โดยมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ODI-GA-202207-0064_ประกาศผลการคัดเลือก CQI THIP.pdf 634 KB