EN TH
เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) ปีงบประมาณ 2566
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) ปีงบประมาณ 2566
                  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (Thailand Hospital Indicator Program :THIP) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยการเปรียบเทียบตัวชี้วัด และ Benchmarking ร่วมกันของเครือข่ายสมาชิกผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP Application) สรพ. มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเชิญชวนให้สถานพยาบาลของท่าน ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการ
คุณภาพ มาตรฐาน HA สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกระบบ THIP ในปีงบประมาณ 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์ https://thip.ha.or.th ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565
จดหมายประชาสัมพันธ์สมัครสมาชิก THIP.pdf 171 KB

เอกสารประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ THIP.pdf 441 KB