EN TH
เข้าสู่ระบบ
มีตัวชี้วัดที่ปรับนิยามให้ถูกต้องจำนวน 4 ตัวชี้วัด
มีตัวชี้วัดที่ปรับนิยามให้ถูกต้องจำนวน 4 ตัวชี้วัด (1) CE0104 ร้อยละของผู้ป่วยห้องฉุกเฉินที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่รับยาปฏิชีวินะภายใน 1 ชั่วโมง มีการปรับแก้ นิยามข้อมูลตัวตั้ง จาก 3 ชั่วโมง เป็น 1 ชั่วโมง (2) DE1202 อัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดซ่อมแซมเพดานโหว่ตามช่วยอายุไม่เกิน 18 เดือน มีการปรับแก้ รหัสโรคตัวตั้ง เป็น 2762, 2763 โดยตัดรหัส 2761 ออก (3) DE1201 อัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดซ่อมแซมปากแหว่งตามเกณฑ์ช่วยอายุไม่เกิน 6 เดือน มีการปรับแก้ รหัสหัตถการตัวตั้ง เป็น 27.54, 27.59 แทนรหัสเดิม (4) DM0401 ร้อยละผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้นรายใหม่อาการดีขึ้นภายใน 6 เดือน มีการปรับแก้ ข้อมูลตัวหาร จากอายุ 6-15 ปี เป็น 6-14 ปี